Co je to rekuperace vzduchu?

Větrání s rekuperací vzduchu slouží k zajištění potřebné výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci tepelných ztrát, které jinak vznikají při tradičním větrání okny.

Tepelné ztráty běžným okenním větráním u rodinných domů tvoří až 50% celkové tepelné ztráty domu.

Zeptejte se nás na akční ceny rekuperace vzduchu na tel: 606 511 511.

Rady ZDARMA

5 nejčastějších chyb. Pozor!

Technologii jsme dodávali již do více než 20 tisíc domů. Protože stavebníci opakují stále stejné chyby, nabízíme Vám ZDARMA seznam těch nejčastějších. Kam Vám ho můžeme poslat?

Proč zvolit rekuperaci?

Rekuperace je zdravá

Měření ukázala, že se ve svých domovech dýcháme odpadní vzduch znečištěný těkavými látkami, viry a bakteriemi s vysokým obsahem CO2. Pro naše vlastní zdraví musíme důkladněji než dříve větrat okny nebo efektivněji s rekuperací. Rodinné i bytové domy jsou dnes podstatně těsnější než dříve, kvůli čemuž došlo k prudkému zhoršení kvality vzduchu.

Rekuperace spoří peníze

Rekuperace uspoří 30 až 50%. Úspora vzniká tak, že místo abychom při větrání okny pouštěli ven teplý vzduch, odebereme mu rekuperačním výměníkem teplo.

Lze takto větrat i bytové domy?

Lze. Decentrálně pomocí malé rekuperační jednotky v každém bytě s přívodem a odvodem nejčastěji ze 2 centrálních potrubních vedení v šachtách (jádrech) nebo centrálně pomocí některého systému EDV.

Jaký je poměr nákladů el. energie na pohon ventilátorů vůči zisku tepla?

Příklad: tepelný zisk při průtoku 100 m3/hod, při venkovní teplotě 0oC , teploty v místnosti 22oC a účinnosti rekuperace 90% je zisk tepla 571 W. Malá jednotka má při 100 m3/hod při 100 Pa externích příkon 51 W. Poměr nákladů k zisku je 1/91/13.
Příklad: tepelný zisk při průtoku 150 m3/hod při stejných podmínkách jako v předešlém příkladě je 1020 W. Použita je větší jednotka se stejnosměrnými motory s příkonem 46W při tomto výkonu a zde je poměr nákladů k ziskům cca 1/22.

Jaké jsou rozdíly v rekuperačních výměnících?

Standartní rekuperační výměníky jsou deskové. Ty mohou být s křížovým prouděním (menší účinnost) nebo s protiproudým prouděním (vyšší účinnost). Proudění vzduchu je mezi deskami, přenos tepla ve dvou směrech. Plocha desky je omezená, desky mohou být z různých materiálů, nejčastěji umělá hmota nebo hliník. Vzhledem k tloušťce desek v řádu desetin mm má materiál desky na účinnost velmi malý vliv.
Novější kanálové rekuperátory – vzduch proudí mezi kanály, tj. zdvojnásobení teplosměnné plochy, přenos tepla ve čtyřech směrech.
Entalpický výměník pro zpětné získávání vlhkosti není profilovaný, má menší teplosměnnou plochu a prochází jím rychle těkavé VOC látky.

Jak se dostává vzduch do bytu (RD)?

Čerstvý vzduch je přiváděn trubkami ED flex 75/63 nebo plochými kanály 200x50 resp.110x50 do pobytových prostor (obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj, pracovna). Odtud podlakem infiltrací (netěsné vnitřní dveře) do provozních prostor s použitým odváděným vzduchem (kuchyň, koupelna, WC, šatny,..). Přívod čerstvého i odvod použitého vzduchu zajišťují ventilátory v rekuperační větrací jednotce.

Kde může být osazena rekuperační jednotka?

Nejpříznivější osazení je v zatepleném prostoru nebo sklepu, nejčastěji v technické místnosti, hoby místnosti, kotelna. Může být osazena i v podstřešním prostoru (půda), ale toto umístění je z důvodu nižší teploty nepříznivé.
Při volbě umístění je třeba brát v úvahu sání a výfuk z jednotky, délku rozvodů, hluk jednotky(přenos chvění), odvod kondenzátu z rekuperátoru.

Není větrání oknem zdravější?

Kdybychom měli spoléhat pouze na okna, tak pro udržení mikroklimatu bychom museli v noci vstávat a krátce větrat každou 1 až 1,5 hod. Větrání oknem je možné, není však tak pohodlné. Nárazový intenzivní přívod způsobí průvan a studený vzduch zase nebezpečí rychlého vychlazování. Otevřeným oknem může pronikat hluk. Vzduch přiváděný rekuperací je filtrován a je tak čistější.
Občasné větrání oknem je pouze méně vhodným řešením pro zajištění čerstvého vzduchu potřebného pro pobyt lidí.

Vzniká u řízeného větrání průvan?

Nevzniká. Čerstvý teplý vzduch je přiváděn v určeném množství, potřebném k větrání bytu nebo domku. Rychlost proudění vzduchu ve větraném prostoru je menší než 0,1 m/s.

Je větrací zařízení v provozu trvale nebo je lepší využít časově omezený provoz?

Pro průběžné odstraňování pachů z textilií a nábytku, vysoušení nového domu, k odstranění rizika tvorby plísní při vysoké vlhkosti je výhodnější trvalé větrání. Je tzv. základní větrání, pro udržení požadované relativní vlhkosti nastavené na výměnu vzduchu rovnou 0,3 násobku vnitřního větraného objemu bytu či domku.

Jaké je využití ventilátorů na stejnosměrný proud?

Ventilátory se stejnosměrnými motory, mají vůči klasickým asynchronním motorům o hodně nižší spotřebu proudu, čímž značně šetří energii.
Vzniká hluk od ventilátorů, v potrubí nebo i ve vyústkách?
Hluk ventilátorů je utlumen v jednotce, do značné míry je pohlcen výměníkem tepla a filtry.
V potrubí by měla být dodržena rychlost proudění vzduchu max. do w=3 m/s, u výustky do w=1,5 m/s.
V případě krátkého vedení potrubí pro sání a výfuk rekuperační jednotky je nezbytné použít tlumiče hluku resp. zvukově izolované hadice.

Jak se odstraní přenos hluku mezi místnostmi?

Rozvětveným paralelním vedením potrubí (paprskovitý systém ED flex).

Musí se odvětrat všechny místnosti současně nebo je lze i přepínat?

Záleží na projektu, obojí je možné a používané. Pokud je požadavek na časové přepínání, lze toto vyřešit při návrhu systému pomocí motoricky ovládaných klapek v potrubí přívodu vzduchu. Jedná se o tzv. „zónování“.

Nebude v ložnici příliš teplo při větrání ohřátým čerstvým vzduchem?

Pokud není systém větrání oddělen od systému vytápění, tak pravděpodobně bude. Vytápění a větrání jsou dva různé požadavky a je vhodné je řešit oddělenými systémy, ne vytápěním cirkulovaným vzduchem. Jednoznačně doporučujeme teplovodní vytápění.

Zašpiní se kanály v průběhu používání a jak se případně čistí?

Nedoporučujeme používat vzduchový zemní registr pro přiváděný vzduch. Z legislativních důvodů např. po zátopách apod. jsou systémy EDV vždy s čistícími otvory (rozdělovače, výustky). Čištění se provádí mechanicky kartáčem (štětiny nebo molitan) na instalatérském peru nebo tryskou s hadicí na stlačený vzduch. Prohlídkami dříve instalovaných rozvodů jsme zjistili, že jsou čisté.

Jak často se mění filtry v jednotce?

Filtry se mění podle doporučení výrobce rekuperační jednotky a s ohledem na místní znečištění venkovního prostředí (město, venkov). Obecně je předepisována perioda výměny jednou za 6 měsíců.

Dodáváte i pylové filtry?

Pro alergiky dodáváme na přání speciální elektrostatický filtr pro zachycení jemných polétavých pylů.

Nebude vzduch v zimě při trvalém větrání suchý?

Zbytečné převětrávání může přesušování vzduchu způsobovat, zejména při spojení vytápění a větrání do jednoho systému. To nedoporučujeme.
Měrná vlhkost x (g/kg s.v.) udává hmotnost vodní páry v 1 kg suchého vzduchu (s.v.).
Relativní vlhkost rh(%) udává stupeň nasycení vzduchu vodní parou (0 až 100 %) při dané teplotě vzduchu.
Relativní vlhkost vzduchu v topném období (zima) v interiéru se doporučuje držet v mezích 30 až 50 % .
V zimě při teplotě venku -5oC je relativní vlhkost rh = 70% a měrná vlhkost 1,8 g/m3. Když jej ohřejeme na teplotu 20oC, obsah vody v m3 zůstane stejný a relativní vlhkost klesne asi na 12%. Když ale tímto vzduchem nahrazuji vnitřní vzduch teplý 20oC, s rh=50%, a x=8,2 g/m3, pak by bez výdeje vlhkosti od osob za 1 hod. klesla interiérová vlhkost z 50 na 37%:
Z výsledků dlouhodobých měření se ukázalo, že při intenzitě větrání 0,3 x vnitřní objem/hod relativní vlhkost neklesla pod 30%. Při intenzitě 0,5xvnitřní objem/hod. relativní vlhkost spadla až pod 20%. Při trvalém větrání v množství intenzity I=0,3/hod vzduch tedy příliš suchý pravděpodobně nebude. Trvalé větrání je proto nastaveno jako první stupeň regulace otáček ventilátoru, nárazové (výpočtové) pak jako druhý (u 3 otáčkové regulace jako třetí) stupeň.

Co je zpětné získávání vlhkosti?

Je použití speciálního rekuperačního výměníku s membránou místo desek, která umožňuje přenos vlhkosti z odváděného tepla (kondenzací na studené ploše membrány, absorpcí molekul vody do membrány a předání vody přiváděnému vzduchu na druhé straně membrány odpařením).

Je u řízeného větrání možnost vytápět (podpora vytápění)?

U řízeného větrání je výstupní teplota vzduchu cca 18oC. Vzduch může být dohříván pomocí teplovodního nebo elektrického topného registru na max.50OC. Nad touto teplotou dochází k pyrolýze prachu a tím k respiračním nemocem. Hygienicky povolená výstupní teplota z výustek je 45oC.
Pro představu: při ohřevu dávky větracího vzduchu 100 m3/hod na 50oC tímto množstvím přeneseme 1010 W tepla. Pro 2 kW tedy potřebujem 200 m3/hod, ale tímto množstvím již neúměrně „vysušujeme“ objekt (viz. výše). Z toho je vidět, že u řízeného větrání je vytápění nedostatečné i pro pasivní domy.

Vznikají ve větracím zařízení bakterie?

Nevznikají. Jde o zařízení pro přívod čerstvého vzduchu, filtrovaného, suchého, nevzniká žádné nebezpečí znečištění bakteriemi. Odpadní vzduch je odváděn ven a je dokonale oddělen od čerstvého. Pouze při použití entalpického výměníku to hrozí.

Mohu do systému napojit digestoř (kuchyňský odsavač par)?

Nemohu. Digestoře mají ventilátory o výkonu 250 až cca 700 m3/hod, při těchto rychlostech jsou tukové filtry méně účinné a rozvody i rekuperátor rychle zanáší usazeninami tuků a klesá účinnost. Veliké množství vzduchu z digestoře (vůči větracímu vzduchu) snižuje sama o osobě účinnost rekuperace, protože výměník není na takové množství dimenzován. Vysoké množství z digestoře přivedené do odtahového vzduchu podílem vůči odpadnímu vzduchu proniká do koupelny, WC atd.
Řešení je: použít kuchyňský odsavač cirkulační, osazený filtrem pro záchyt tuků a filtrem s aktivním uhlím pro záchyt pachů. Zbylou vlhkost, kterou cirkulační digestoř nezachytí, odsát samostatně okruhem odpadního vzduchu v systému řízeného větrání.

Mohu do systému napojit sušičku prádla?

Pokud má sušička dobrý záchyt a odlučovač textilního prachu a nitek tak mohu.

Může se rekuperační jednotka použít i pro chlazení?

Může, s využitím zemního výměníku tepla případně použití časově řízeného nočního předchlazení.

Mohu si zařízení instalovat sám?

Za předpokladu příslušného návodu od výrobce nebo montážní firmy (projektová dokumentace) nebo po proškolení EDV mohu. Ale je třeba si uvědomit, že po montáži je nutné systém zaregulovat (měřící zařízení EDV) a nastavit koncové elementy.

Doporučujete zemní výměník tepla?

Doporučujeme oddělený, solankový výměník. Vzduchový výměník pro přivádění vzduchu nedoporučujeme z důvodů investičních a především hygienických.

NAŠE OCENĚNÍ
ZLATÁ
IBF BRNO 2014
ZLATÁ
AquaTerm 2014
ZLATÁ
VKV 2013

DALŠÍ OCENĚNÍ

ACOND®, a.s., tel.: +420 382 521 159, gsm: +420 606 511 511, email: prodej@acond.cz